Categories

Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1.       Adatkezelés célja:

A KT Boutique adatkezelésének célja a KT Boutique Webáruházban elektronikusan leadaott megrendelések teljesítése, számlázása és kiszállítása, valamint a felíratkozottak részére - többek között  reklám célú - hírlevelek kiküldése.

2.       Az adatkezelés jogalapja:

A KT Boutique általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

3.       Az Adatkezelő adatai:

Név:       KT Boutique

Képviselője: Jákóiné Klárik Tünde

Nyilvántartási szám: 51234728

Székhely: 1172 Budapest, Jászkísér utca 39b.

Adószám: 50915693-1-42

Telefon: 70-519-6835

Email cím: tundrus1@gmail.com

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-89033/2015

4.       Kezelt adatok:

Az áruházban regisztráció nélküli vásárlás során a Vásárlónak az alábbi adatokat kell kötelezően megadnia: teljes név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes).Vásárlónak regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia: teljes név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes). Előjegyzés, előrendelés esetén: név, e-mail cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes).

KT Boutique kijelenti és vállalja, hogy az adatok bekérésekor csak az adott szolgáltatás szakszerű teljesítéséhez szükséges minimális mennyiségű és típusú adatot kér be az érintettektől.

5.       Az érintettek köre:

A KT Boutique kizárólag a webáruházban regisztrációval vagy regisztráció nélkül vásároló vagy a hírlevélre felíratkozott természetes vagy jogi személyek adataihoz fér hozzá.

6.        Adatkezelési alapelvek

A Webáruház, mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

·         · Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;

·         · Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.törvény;

·         · Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;

·         · Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

·         · Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a www.ktboutique.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A www.ktboutique.hu által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

 Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény] A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

7.       Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó megrendeléskor vagy hírlevél felíratkozáskor hozzájárul, hogy a KT Boutique megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

Önkéntes hozzájárulását hírlevél felíratkozáskor 2 jelölőnégyzet bejelölésével jelenti ki. Az első jelölőnégyzet bejelölésével nyilatkozik a felíratkozó arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a KT Boutique az általa megadott email címre hírlevelet, esetenként reklám célú levelet küldjön. A második jelölőnégyzet bejelölésével nyilatkozik arról, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot megismerte és elfogadta.

 

A webáruházban megrendelést leadó természetes vagy jogi személy a rendelés véglegesítésekor az oldalon szereplő jelölőnégyzet bejelölésével nyilatkozik arról, hogy az Általános Szállítási Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatot ismeri és elfogadja. A rendelés leadása e nélkül nem lehetséges. Egy második jelölőnégyzet használatával megrendelő hozzájárulhat ahhoz, hogy személyes adatait továbbra is kezeljük. Amennyiben ezt a jelölőnégyzetet nem jelöli be, rendelését leadhatja, de a személyes adatok törlésre kerülnek a 10. pontban foglaltak szerint.

8.       Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

9.       A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adat birtokosát az alábbi jogok illetik meg:

Hozzáférés joga

Helyesbítéshez való jog

Törléshez való jog

Elfeledtetéshez való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adathordozhatósághoz való jog

A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozáshoz való jog közvetlen üzletszerzés esetén

 

- A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

- A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

- A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

A webáruházban regisztrált vásárlók a bejelentkezés után a saját fiókban általuk korábban megadott adataikat korlátozás nélkül megtekinthetik, illetve módosíthatják.

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint írásban kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

 E-mailen: tundrus1@gmail.com, info@ktboutique.hu

Levélben:: 1172 Budapest, Jászkísér utca 39/b.

 A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 20 munkanapon belül írásban, megadni a  tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti az adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, adatai helyesbítését, illetve törlését.

Amennyiben KT Boutique a kérelem alapján törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli jogszabályok) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a KT Boutique a jogszabályban meghatározott, szükséges időtartamig megőrzi.

- Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

- Az adatkezelés korlátozásához/zárolásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás/zárolás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás/zárolás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

KT Boutique zárolja a Vásárló személyes adatait, ha a Vásárló ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, valamint mindazokat az érintetteket értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ez az értesítés mellőzhető, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti. Amennyiben KT Boutique a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, akkor a kérelem kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül írásban közli a Vásárlóval a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

- Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

- A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jelegge miatt kerül sor.

- Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő számlázási adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

10.       Adatkezelés időtartama:

A Vásárló vagy hírlevél feliratkozó személyes adatainak kezelése a regisztrációval/rendeléssel kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Az üzemeltető a megrendelő személyének beazonosítását lehetővé tevő adatokat a megrendelt áru feladását követő 20 munkanapon belül törli. Kivételt képez ez alól, ha a feladott áru a címzetthez nem érkezik meg, vagy a feladóhoz nem került visszaszállításra. Ebben az esetben a határidő kezdete attól a naptól érvényes, mely napon a címzett a csomagot átvette vagy a feladó a visszaérkezett árut megkapta.

További kivételt képeznek a törlés alól azok a személyes adatok, melyek 20 munkanapon túli használatához a megrendelő hozzájárult és erről nyilatkozott. Ezen önkéntes szándékát a megrendelés véglegesítésekor megjelenő jelölőnégyzet bejelölésével tudja deklarálni. Amennyiben ezt a jelölőnégyzetet nem jelöli be, rendelését leadhatja és személyes adatait a fenti határidőn belül törölni fogjuk.

Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 20 munkanapon belül válaszol.

Az adatkezelés fent meghatározott időtartama nem terjed ki a számlák másodpéldányainak további kezelésére, mely a vonatkozó törvények és jogszabályok által előírt szabályok szerint történik.

11.    Az adatokat megismerő személyek köre:

A Webáruház használata során a Webáruház részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat elsősorban a KT Boutique képviselője, Jákóiné Klárik Tünde, valamint a belső munkatársai jogosultak megismerni. A Webáruház az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, ez alól kivételt képez a megrendelés feldolgozása, kiszállítása (a futárszolgálat igénybe vétele a megrendelés kézbesítéséhez), pénzügyi elszámolása, könyvelése, illetve a webáruház üzemeltetése során felmerülő szükséges esetek. A KT Boutique a honlap üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. futárszolgálat) adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a KT Boutique-kal kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. A KT Boutique az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

12.    Adatfeldolgozók megnevezése:

KT Boutique adatkezelője:      Jákóiné Klárik Tünde

Tárhely szolgáltató:                 Tárhely.eu. Szolgáltató Kft.

Futárszolgálat:                         Foxpost

Hírlevélküldés:                         Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti

         Társaság (BITHUSZÁROK BT.)

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruházban leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása során magadott adatokkal rögzítésre és megőrzésre kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

13.    A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. Anonim látogatóazonosító („cookie”) elhelyezése Az anonim látogatóazonosító („cookie”, „süti”) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás (belépés) funkció nem működik, ha a cookie-k elfogadása a böngészőben tiltva van.

14.    Vélemény írása

Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia az erre rendszeresített űrlapon. A név, az e-mail cím és a termékkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

15.    Jogorvoslat

Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az Általános Szállítási Feltételekben. Bármilyen felmerülő kérdésben az ott található vagy a fentebb megadott elérhetőségeken tud az üzemeltetőhöz fordulni. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szerint járhat el. (Itt olvasható: http://www.naih.hu/files/Infotv-_MO.pdf )

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál (NAIH) lehet élni:

Cím:1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:+36 (1) 391-1400

Fax:+36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

KT Boutique törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát békés úton és a Felek kölcsönös érdekeit szem előtt tartva, rövid időn belül és megnyugtatóan rendezze.

 

KT Boutique fenntartja a jogot a fenti Adatkezelési Tájékoztatót a www.ktboutique.hu honlapon egyoldalúan módosítsa.

 

Érvényes:  2018. május 25-től

Unod a tucatékszereket? Valami újra, különlegesre vágysz?

ÉKSZEREINK EGYEDIEK. MINT TE!

Iratkozz fel most hírlevelünkre és azonnal megkapod 4 részes online ékszerkatalógusunkat!

 

  Hozzájárulok, hogy számomra a KT Boutique a továbbiakban hírlevelet vagy reklám célú üzenetet küldjön.

  Megismertem és elfogadtam az Adatvédelmi tájékoztatót.